Skip available courses

Available courses

Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна програма «Біологія і екологія» розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), Концепції екологічної освіти України (затверджено рішенням колегії МОН України від 20.12.2001 №13/6-19) та відповідно до положень концепції Нової української школи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р) і призначена для навчаннябіології і екологіїна рівні стандарту.

Мета навчання біології та екологіїна рівні стандарту полягає у формуванні у студентівприродничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, здоров'я; свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку людства, науки та технологій.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:

- оволодіння студентами термінологічним апаратом біології та екології, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність життя та його нерозривний зв'язок з довкіллям;

- розуміння універсальності функціональних ознак життя,принципів та вимог підтримання життєдіяльності організму;

- встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового зв'язку біології і екології з метою формування у студентів гуманістичних поглядів на природу, сучасних уявлень про її цілісність і розвиток;

- набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння представляти отримані результати;

- використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному житті для оцінки впливу факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для збереження власного здоров'я та безпеки інших людей;

- розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи.


Вивчення курсу передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про типи досліджень, логіку, основні елементи, етапи, методи наукових досліджень.

Мета вивчення курсу: розкрити закономірності проведення наукових та соціологічних досліджень, методику проведення, аналізу та обробки результатів, сформувати у студентів цілісну систему знань про науково-дослідну роботу.                                                                                                                                         

Завдання курсу:

- сформувати в студентів цілісну систему знань про наукові дослідження, особливості їх проведення;

- забезпечити оволодіння студентами основами методології та методики соціологічного дослідження;

- надати уявлення про різноманіття методів організації та проведення наукових та соціологічних досліджень; 

- забезпечити оволодіння майбутніми фахівцями вміннями здійснювати науково- пошукову діяльність, розвивати свій творчий потенціал; 

- розкрити специфічні ознаки, притаманні проведенню наукових досліджень у вищій школі; 

- формувати у майбутніх фахівців цілісну наукову картину світу, професійний світогляд.

Мета курсу - подати множину теоретичних знань і практичних навичок з коректури, без яких ґрунтовне опрацювання видавничого оригіналу не є можливим.

Частиною практичних занять є невеликі теоретичні екскурси концептуального характеру ― про суть коректорської професії, завдання, хід, методику коректури видань різного типу, про особливості традиційної і комп'ютерної коректури, про алгоритм і типи використання коректурних знаків тощо. У ході заняття вони закріплюються в обговоренні, при цьому аналізуються зразки виконаної коректури різнотипних видань, відпрацьовуються навички використання коректурних знаків усіх груп при коректорському читанні. Спонуканням до вивчення дисципліни можуть стати зустрічі з коректорами-практиками.

Засвоєння практичних коректорських навичок відбувається за висхідним принципом: на кожне наступне заняття виносяться вправи на закріплення раніше вивчених знаків та додається новий тип (або кілька нових типів) коректурних знаків. Останні три заняття навчального курсу -- суцільний практикум з коректури, на якому студенти виконують завдання на виправлення помилок за допомогою усієї вивченої системи коректурних знаків.

Важливою складовою концепції дисципліни є самостійна робота, на яку пропонуються завдання, покликані розширювати, поглиблювати, закріплювати базові знання.

Вступ до спеціальності: дошкільна освіта

Курс «Вступ до спеціальності» допоможе студентам спеціальності «Дошкільна освіта» на початку обраного ними професійного шляху здобути знання щодо специфіки освітнього процесу у вищій школі,вміти раціонально організовувати свою навчальну та науково-дослідну діяльність, планувати процес самоосвіти, задля подальшого професійного зростання. Провідною метою курсу є ознайомлення студентів зі значенням та особливостями обраного фаху, розвиток професійних інтересів, формування правильного розуміння спеціальності й усвідомлення перспектив її подальшого вдосконалення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: провідні засади функціонування системи вищої освіти в Україні відповідно до вимог Болонського процесу, основні форми організації навчального процесу у ВНЗ, різновиди самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів, значення педагогічної професії в сучасному суспільстві, соціально-культурні вимоги до особистості вихователя, визначальні складові професійної майстерності фахівця дошкільної галузі, форми і методи професійного вдосконалення фахівця дошкільної галузі, провідні завдання сучасної дошкільної освіти, передумови організації навчально-виховного процесу в ДНЗ, особливості виховання дітей дошкільного віку в умовах вітчизняноїі закордонної освітніх систем, різновиди нормативної документації щодо забезпечення дошкільної освіти, змістове наповнення державної базової програми «Я у Світі», альтернативних і авторських освітніх програм.

.

  «Охорона праці» - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань з охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартними документами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об'єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Мета навчального курсу «Хімія» полягає у тому, щоб показати єдність органічних і неорганічних сполук в природі , їх різноманітність, генетичний зв'язок; продемонструвати залежність властивостей речовин від їх будови; розкрити обумовленість використання речовин їх властивостями.